Bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Biết 4x+4-x=23. Hãy tính 2x+2-x.


  • Ta có 2x+2-x2=2x2+2.2x.2-x+2-x2=4x+2.2x+-x+4-x=4x+4-x+2.20=23+2=25.
  • Vì 2x+2-x>0 nên  2x+2-x=25=5