Bài 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Cho logab=3, logac=-2. Hãy tính logax với : 

a) x=a3b2c ; b) x=a4b3c3.

 


a) logax=logaa3b2c=logaa3+logab2+logac=3logaa+2logab+logac12=3+2.3+12-2=8.

b) logax=logaa4b3c3=logaa4b3-logac3=logaa4+logab13-3logac=4logaa+13logab-3logac=4+13.3-3.-2=11.