Bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số lôgarit.


+) Tính chất của hàm số mũ: 

Tập xác định

D= hay -;+.

Đạo hàm

y'=axlna.

Chiều biến thiên

a>1 : hàm số luôn đồng biến;

0<a<1 : hàm số luôn nghịch biến.

Tiệm cận

Trục Ox (phương trình y=0) là tiệm cận ngang.

Đồ thị

Đồ thị luôn đi qua các điểm 0;1 và 1;a, nằm phía trên trục hoành y=ax>0,x

+) Tính chất của hàm số lôgarit: 

Tập xác định

D=0;+.

Đạo hàm

y'=1xlna.

Chiều biến thiên

a>1 : Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.

0<a<1 : Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định.

Tiệm cận

Trục Oy phương trình x=0 là tiệm cận đứng.

Đồ thị

Đồ thị luôn đi qua các điểm 1;0 và a;1 ; nằm phía bên phải trục tung.