Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu các tính chất của hàm số lũy thừa.


+) Tính chất của hàm số lũy thừa y=xα xét trên khoảng 0;+ :

  α>0 α<0
Đạo hàm y'=αxα-1. y'=αxα-1.
Chiều biến thiên Hàm số luôn đồng biến. Hàm số luôn đồng biến.
Tiệm cận Không có.

Tiệm cận ngang là y=0Ox.

Tiệm cận đứng là x=0(Oy). 

Đồ thị Đồ thị luôn đi qua A1;1. Đồ thị luôn đi qua A1;1.