Bài tập trắc nghiệm trang 91 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

1. Tập xác định của hàm số y=logx-21-x là :

(A) -;12;+ ; (B) 1;2 ;
(C) \1 ; (D) \1,2.

2. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau :

(A) lnx>0x>1 ; (B) log2x<00<x<1 ;
(C) log13a>log13ba>b>0 ; (D) log12a=log12ba=b>0.

3. Cho hàm số fx=ln4x-x2. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

(A) f'2=1 ; (B) f'2=0 ;
(C) f'5=1,2 ; (D) f'-1=-1,2.

4. Cho hàm số gx=log12x2-5x+7. Nghiệm của bất phương trình gx>0 là :

(A) x>3 ; (B) x<2 hoặc x>3 ;
(C) 2<x<3 ; (D) x<2.

5. Trong các hàm số sau : fx=ln1sinx, gx=ln1+sinxcosx, hx=ln1cosx, hàm số nào có đạo hàm là 1cosx ?

(A) fx ; (B) gx ; (C) hx ; (D) gx và hx.

6. Số nghiệm của phương trình 22x2-7x+5=1 là :

(A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) 3.

7. Nghiệm của phương trình 10log9=8x+5 là :

(A) 0 ; (B) 12 ; (C) 58 ; (D) 74.

1. (B) ; 2. (C) ; 3. (B) ; 4. (C) ; 5. (B) ; 6. (C) ; 7. (B).

1. 

  • Điều kiện xác định : 1-x0x-21-x>0x1;2. Chọn B.

2.

  • y=logax, (0<a<1) là hàm số nghịch biến trên tập xác định.
  • Ta có log13a>log13ba>0,b>0a<b(cơ số nhỏ hơn 1). Chọn C.

3. 

  • f'x=4x-x2'4x-x2=4-2x4x-x2f'2=0. Chọn B.

4.

  • gx>0log12x2-5x+7>0x2-5x+7<120x2-5x+6<0x2;3. Chọn C.

5.

  • g'x=1+sinxcosx'1+sinxcosx=1+sinx'cosx-cosx'(1+sinx)cos2x1+sinxcosx=cos2x+sinx+sin2xcosx1+sinx=1cosx.
  • h'x=1cosx'1cosx=-sinxcosx. Chọn B.

6.

  • 22x2-7x+5=1=202x2-7x+5=0x=1 hoc x=52.Chọn C.

7.

  • 10log9=8x+59=8x+5x=12. Chọn B.