Bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 

 


a) 

  • Đặt 
  • Đổi cận: 
  • Khi đó 

b) 

  • Đặt 
  • Đổi cận : 
  • Khi đó 

c) 

  • Đặt 
  • Khi đó : 
  • Tính  Đặt 
  • Vậy 

d) 

+) Mặt khác xét trên đoạn  thì  

+) Do đó :