Bài 4 trang 126+127 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 
e)  g) 

 


a) 

+) Đặt ta có 

+) Khi đó : 

b) 

c) 

d) 

e) 

g)