Bài 6 trang 127 SGK Giải tích 12. Tính

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

a)  b) 
c)  d) 
e)  g) 

 


a) 

b) 

+) Ta có :

+) Do đó : 

c) 

d) 

e) 

g) 

  • Đặt 
  • Vậy