Bài tập trắc nghiệm trang 127 + 128 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

1. Tính dx1-x, kết quả là :

(A) C1-x ; (B) C1-x ; (C) -21-x+C ; (D) 21-x+C.

2. Tính 2xln2xdx, kết quả sai là :

(A) 2x+1+C ; (B) 22x-1+C ;
(C) 22x+1+C ; (D) 2x+C.

3. Tích phân 0πcos2xsinxdx bằng :

(A) -23 ; (B) 23 ; (C) 32 ; (D) 0.

4. Cho hai tích phân 0π2sin2xdx và 0π2cos2xdx, hãy chỉ ra khẳng định đúng :

(A) 0π2sin2xdx>0π2cos2xdx ; (B) 0π2sin2xdx<0π2cos2xdx ;
(C) 0π2sin2xdx=0π2cos2xdx ; (D) Không so sánh được.

5. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong 

a) y=x3 và y=x5 bằng :

(A) 0 ; (B) -4 ; (C) 16 ; (D) 2.

b) y=x+sinx và y=x   0x2π bằng : 

(A) -4 ; (B) 4 ; (C) 0 ; (D) 1.

6. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x và y=x quay xung quanh trục Ox. Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng :

(A) 0 ; (B) -π ; (C) π ; (D) π6.

1.C 2.D 3.B 4.C 5a.C 5b.B 6.D

1. dx1-x: Đặt t=1-xt2=1-x-2tdt=dx11-xdx=-2tdtt=-2dt=-2t+C=-21-x+C. Chọn C.

2. I=2xln2xdx: t=xdt=12xdxdxx=2dtI=2tln2.2dt=2ln22tdt=2ln2.2tln2+C=2.2t+C=2.2x+C=2x+1+C. 

Chọn D.

3. A=0πcos2xsinxdx=-0πcos2xdcosx=-cos3x30π=--13-13=23. Chọn B

4. Xét hiệu : 0π2cos2xdx-0π2sin2xdx=0π2cos2x-sin2xdx=0π2cos2xdx=12sin2x0π2=120-0=00π2cos2xdx=0π2sin2xdx. Chọn C.

5. 

a)

  • Phương trình hoành độ giao điểm : x3=x5x31-x2=0x3=01-x2=0x=0x=±1.
  • Diện tích hình phẳng : Sx=-11x3-x5dx=-10x3-x5dx+01x3-x5dx=x44-x66-10+x44-x6601=0-112+112-0=16. Chọn C.

b) 

  • Xét phương trình hoành độ giao điểm trên đoạn 0;2π :x+sinx=xsinx=0x=0x=π.
  • Diện tích hình phẳng : Sx=02πx+sinx-xdx=02πsinxdx=0πsinxdx+π2πsinxdx=0πsinxdx-π2πsinxdx=-cosx0π+cosxπ2π=--1-1+1+1=4. Chon B.

6. Xét phương trình hoành độ giao điểm : x=xx0x=x2x=0x=1.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành : V=π01x2-x2dx=π01x-x2dx=πx22-x3301=π16-0=π6. Chọn D.