Bài 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số  trên một đoạn.

b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.


a) Định nghĩa tích phân trên một đoạn :

  • Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Giả sử  là một nguyên hàm của  trên đoạn . Khi đó : Hiệu số  được gọi là tích phân từ  đến  (hay tích phân xác định trên đoạn ) của hàm số , kí hiệu là 
  • Vậy ta có : 

b) Các tính chất của tích phân :

+) Tính chất 1 :   ( là hằng số).

  • Ví dụ : 

+) Tính chất 2 : 

  • Ví dụ :  Với   Đặt ta có  Khi đó                         Vậy 

+) Tính chất 3 : 

  • Ví dụ :