Bài 3 trang 126 SGK Giải tích 12. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

a) fx=x-11-2x1-3x ; b) fx=sin4xcos22x ;
c) fx=11-x2 ; d) fx=ex-13.

 


a) fxdx=x-11-2x1-3xdx=x-2x2-1+2x1-3xdx=-2x2+3x-11-3xdx=-2x2+6x3+3x-9x2-1+3xdx=6x3-11x2+6x-1dx=6x44-11x33+6x22-x+C=3x42-11x33+3x2-x+C.

b) fxdx=sin4xcos22xdx=sin4x1+cos4x2dx=12sin4x+sin4x.cos4xdx=12sin4xdx+1212sin8xdx=-18cos4x-132cos8x+C.

c) fxdx=11-x2dx=-1x-1x+1dx=-121x-1-1x+1dx=-12lnx-1x+1+C.

d) fxdx=ex-13dx=e3x-3e2x+3ex-1dx=e3x3-3e2x2+3ex-x+C.