Bài 6 trang 213 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng..

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:


1 CH2=CH-CH3 + H2O H+ CH3-CH-CH3                                                                              |                                                                              OH2 CH3-CH-CH3 + CuO t°CH3-CH-CH3 + Cu +H2                     |                                                     |                    OH                                                O3 CH2=CH-CH3 + Cl2 5OO°C CH2=CH-CH2Cl + HCl4 CH2=CH-CH2Cl +NaOH t° CH2=CH-CH2OH +NaCl5 CH2=CH-CH2OH + CuO t° CH2=CH-CH=O + Cu + H2O