Bài 5 trang 213 SGK Hóa học 11. Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam...

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Hỗn hợp A có khối lượng 10,0 gam gồm axit axetic và anđehit axetic. Cho A tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch ammoniac thấy có 21,6 gam Ag kết tủa. Để trung hòa A cần V ml dung dịch NaOH 0,2M

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A và tính thể tích dung tích NaOH đã dùng


nAg=21,6108=0,2(mol)

a) PTHH:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 +2Ag↓ + 2NH4NO3   (1)

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O  (2)

b) nCH3CHO=12nAg=0,22=0,1(mol)=>mCH3CHO=0,1.44=4,4(g)%CH3CHO=4,410.100%=44%=>%CH3COOH=100%44%=66%mCH3COOH=104,4=6,6(g)=>nCH3COOH=6,660=0,11(mol)Theo   (2):nNaOH=nCH3COOH=0,11(mol)=>VNaOH=0,110,2=0,55(M)