Câu 1 trang 127, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?


Khái niệm: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.