Câu hỏi thảo luận số 3 trang 127, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp?


Đặc điểm của vùng công nghiệp:

- Là vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp.

- Có mối liên hệ mật thiết với nhau về mặt sản xuất.

- Có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp trong vùng.

- Trong vùng có vài ngành công nghiệp chủ yếu, tạo nên hướng chuyên môn hóa của vùng.