Câu hỏi thảo luận số 1 trang 126, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.


Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp từ nhỏ đến lớn gồm: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.