Câu 1, trang 74, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

a. Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo thì từ lá được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Xác định nghĩa?

b. Xác định nghĩa của từ lá  trong các trường hợp ở sgk. Cho biết phương thức chuyển nghĩa.


a. Từ lá  được dùng theo nghĩa gốc. Nghĩa của nó chỉ một bộ phận của cây, có vai trò quang hợp cho cây.

b. Các trường hợp dùng từ lá trong sgk( lá gan, lá phổi, lá thư, lá cờ, lá chiếu...) đều đc dùng theo nghĩa chuyển . Đặc điểm chung của những từ ngữ này là chúng có đặc điểm mỏng dẹt như hình dáng lá cây.