Câu 4, trang 75, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm từ đồng nghĩa với từ cậy, từ chịu trong câu thơ của Nguyễn Du, giải thích vì sao tác giả không dùng các từ đồng nghĩa với nó mà dùng từ cậy, chịu


- Từ đồng nghĩa với từ cậy: nhờ

- Chịu: nhận lời

Dùng từ cậy với hàm ý nhờ vả nhưng bao gồm cả sự tin cậy,  từ chịu với hàm ý chấp thuận một cách thiệt thòi cho Thúy Vân. Dùng những từ đó vừa phù hợp văn cảnh, vừa mang sắc thái biểu cảm cao