Câu 2, trang 73, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 56
Bạn đánh giá: Chưa

Tác giả chủ trương vua, quan, dân phải có thái độ thế nào trước pháp luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?


Theo Nguyễn Trường Tộ, "Quan dùng luật  để trị; dân theo luật mà giữ gìn" và "Từ xưa đến nay các vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật"...Trong quan điểm đó, chúng ta nhận thấy, bất kể vua , quan hay dân nếu tuân theo luật thì đất nước yên ổn, phát triển tốt đẹp. Nhấn mạnh vai trò của luật, để hiệu quả thuyết phục lập khoa luật được tăng cao