Câu 5, trang 73, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Việc nhắc đến Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?


Việc nhắc đến Khổng Tử và quan niệm đạo Nho, các tác phẩm văn chương và quan niệm đạo đức trong tương quan với vai trò và lợi ích của luật pháp, giúp cho người đọc hình dung được các khía cạnh của luật; so sánh nhằm làm tăng vai trò của luật, như vậy khả năng thuyết phục cao hơn