Câu 4, trang 73, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,10
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và luật pháp?


Theo Nguyễn Trường Tộ, luật pháp và đạo đức có mối quan hệ mật thiết. " Nếu tận dụng cái lẽ công bằng trong luật mà xử sự thì mọi quyền, pháp đều là đạo đức". Ông nhấn mạnh, con người khi đã tận dụng hết đạo làm người cũng là tận dụng hết lẽ công bằng trong luật, đó cũng chính là đạo đức tinh vi. Lời lập luận của tác giả rất chặt chẽ, thuyết phục.