Câu 1, trang 73, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 79
Bạn đánh giá: Chưa

Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?


- Luật bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thường...

- Việc thực hành luật pháp  ở các nước phương Tây rất công bằng, nghiêm minh: Họ lập ra Bộ Hình, vua không có quyền một mình  quyết định sinh tử của một người khi không có chữ kí của các quan.