Câu hỏi thảo luận số 1 trang 31, SGK Địa lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào hình  5.8, hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vực.

Câu hỏi thảo luận số 1 trang 31, SGK Địa lí 11


Bảng. Lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các khu vực.

(Đơn vị: nghìn thùng/ngày)

          Khu vực       Lượng dầu thô khai thác Lượng dầu thô tiêu dùng Lượng dầu chênh lệch
Đông Á                  3414,8               14520,5            - 11105,7
Đông Nam Á                  2584,4                 3749,7              - 1165,3
Trang Á                  1172,8                   503,0                  669,8
Tây Nam Á                21356,6                 6117,2              15239,4
Đông Âu                  8413,2                 4573,9                3839,3
Tây Âu                    161,2                 6882,2              - 6721,0
Bắc Mĩ                  7986,4               22226,8            - 14240,4