Bài 1 trang 61 SGK Hóa học 11. Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết số oxi hoá của N và P trong các phân tử và ion sau đây: NH3, NH4+ , NO2- , NO3- , NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Trong phân tử NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 nguyên tử N có số oxi hóa lần lượt là: -3; -3; +3; +5; -3.

Trong phân tử P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2 nguyên tử P có số oxi hóa lần lượt là: +3; +5; +5; +5; +5.