Bài 3 trang 61 SGK Hóa học 11 . Lập các phương trình hoá học sau đây ...

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

a) Lập các phương trình hoá học sau đây :

NH3 + Cl2 (dư) → N2 + …                     (1)

NH3 (dư) + Cl2 → NH4Cl +…                (2)

NH3 + CH3COOH → …                         (3)

(NH4)3PO4 to H3PO4 + …                    (4)

Zn(NO3)2 to  …                                     (5)

b) Lập các phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch :

K3PO4 và Ba(NO3)2                                                    (1)

Na3PO4 và CaCl2                                                        (2)

Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ mol 1:1                   (3)

(NH4)3PO4 + Ba(OH)2                                                (4)


a. 

(1) 2NH3 + 2Cl2 (dư)   N2 + 6HCl

(2) 8NH3 (dư) + 3Cl2   6NH4Cl + N2

(3) NH3 + CH3COOH   CH3COONH4

(4) (NH4)3PO4 to  H3PO4 + 3NH3

(5) 2Zn(NO3)2  to 2ZnO + 4NO2 + O2

b.

(1) 2K3PO4 + 3Ba(NO3)2  Ba3(PO4) + 6KNO3

       2PO43- + 3Ba2+            Ba3(PO4)2

(2) 2Na3PO4 + 3CaCl2   Ca3(PO4)2  + 6NaCl

       2PO43- +  3Ca2+  Ca3(PO4)2

(3) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2   2CaHPO4 +2H2O

    2Ca2+ + 2H2PO4- + 2OH  2CaHPO4 ↓ + 2H2O

(4) 2(NH4)3PO4 +3Ba(OH)2   Ba3(PO4)2 + 6NH3 +6H2O

    6NH4+ + 2PO43- + 3Ba2+ + 6OH  Ba3(PO4)2↓+ 6NH3 + 6H2O