Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư....

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.


Cách 1: Phương pháp truyền thống

Gọi số mol Cu và Al lần lượt là x và y mol

PTHH : Cu + 4HNO3 đặc t°  Cu(NO3)2 + 2NO2 +2H2O

             x                                                            2x    (mol)

            Al + 6HNO3 t°  Al(NO3)3 + 3NO2 +3H2O

            y                                                   3y    (mol)

Theo đề bài ta có hệ phương trình

mhh=64x +27y =3nNO2 =2x +3y = 4,4822,4= 0,2x=0,026moly= 0,049mol%mCu = 0,026.643.100%=55,47%%mAl = 100%-55,47%= 44,53%

Cách 2: Phương pháp bảo toàn e

Cu0xCu+2 +2e2x        Aly0Al+3 +3e3y N+5+1e0,2molN4,4822,4=0,2mol+4Ta  hệ:mhh=64x+27y=32x+3y=0,2 (bảo toàn e)x=0,026moly= 0,049mol%mCu = 0,026.643.100%=55,47%%mAl = 100%-55,47%= 44,53%