Bài 8 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml)...

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dịch tạo thành.


mddH3PO4=V.D=25.1,03=25,75 g, mH3PO4=mdd.C%100=25,75.6100=1,545gnP2O5=mM=6142mol

        P2O5 + 3H2 2H3PO4

      6142 mol           26142 mol

Khối lượng dung dịch sau phản ứng :25,75 + 6 =31,75 gam

Khối lượng H3PO4 sau khi thêm P2O5 là :

1,545 + 26142.98=9,83 gam

Nồng độ dung dịch H3PO4 tạo thành là9,8331,75.100=30,86%