Bài 5 trang 62 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây...

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 57
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau đây:

a) N2(4)(1) NH3(3)  (2)  NH4NO3    NO(5) NO2(7)  (6)  HNO3(8)b) Photpho (1)+Ca, toB(2)+HClC(3)+O2, toP2O5


a) (1) N2 + 3H2 xt,p, to2NH3                          

    (2) NH+ HNO→ NH4NO3

     (3) NH4NO+ KOH → KNO+ NH3+ H2O

    (4) N+ O3000oC2NO

    (5) 2NO+ O2 → 2NO2

    (6)  4NO2+ O+ 2H2O → 4HNO3

    (7)  Cu  + 4HNO3đ → Cu(NO3)+ 2NO+ 2H2O

    (8)  NH+ HNO→ NH4NO3

b)  (1) 2P + 3CatoCa3P2

     (2) Ca3P+ 6HCl → 3CaCl+ 2PH3

     (3)2PH+ 4OtoP2O5+ 3H2O