Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11 . Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03...

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 51
Bạn đánh giá: Chưa

Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.


10 ha khoai tây cần : 60.10=600 kg nitơ

Trong NH4NO3 có 2 nguyên tử N trong phân tử⇒ Cứ 80kg NH4NO3 thì có 28kg nitơ

Vì phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3

Nên cứ 100kg phân đạm có 97,5 kg NH4NO3 và  28.97,580=34,1 kg nitơ

              x kg phân đạm                                                               có 600kg nitơ

x = 100.60034,1=1,76.10-3kg