Bài 6 trang 62 SGK Hóa học 11. Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho...

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho:

a) tăng;                             b) giảm.


a) Phản ứng đơn chất P có số oxi hóa tăng

4P0+ 5O2 to 2P+52O5

b) Phản ứng đơn chất P có số oxi hóa giảm

2P0+3Mgto Mg3P-32