Bài 2 trang 61 SGK Hóa học 11 . Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng . .

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua:

A. Mg3(PO4)2

B. Mg(PO3)2

C. Mg3P2

D. Mg2P2O7


Mg+23P-32

Đáp án C