Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11 . Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng)

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.


Phương trình điều chế phân đạm amoni clorua (NH4Cl)

N2 + H2 t° 2NH3H2 + Cl2 a.s 2HCl

NH3 + HCl → NH4Cl