Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Cho ba điểm  cùng thuộc một mặt cầu và cho biết . Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng ? 

a) Đường tròn qua ba điểm  nằm trên mặt cầu.

b)  là một đường kính của mặt cầu đã cho.

c)  không phải là đường kính mặt cầu.

d)  là đường kính của đường tròn gaio tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng 


Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12
Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12

Theo giả thiết ta có :  thuộc đường tròn tâm  là trung điểm của , và  là một đường kính của đường tròn đó.

Mặt phẳng  cắt mặt cầu qua ba điểm  theo giao tuyến là một đường tròn đường kính 

Vậy các khẳng định a) và d) là các khẳng định đúng.

Các khẳng định c) và b) sai vì chưa khẳng định được  có phải là đường kính của mặt cầu hay không.