Bài 4 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?


Nhanh nhất trong chất rắn, chậm nhất trong chất khí.