Bài 2 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Sóng âm là gì?


Sóng âm là sóng cơ truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí.