Bài 6 Trang 55 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn câu đúng.

Siêu âm là âm

A. có tần số lớn.

B. có cường độ rất lớn.

C. có tần số trên 20000 Hz.

D. truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.


Đáp án C.