Bài 4 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình của mặt phẳng : 

a) Chứa trục Ox và điểm P4;-1;2 ;

b) Chứa trục Oy và điểm Q1;4;-3 ;

c) Chứa trục Oz và điểm R3;-4;7.


a) Mặt phẳng cần tìm chứa hai véc tơ không cùng phương là i=1;0;0, OP=4;-1;2. Do đó vec tơ pháp tuyến là n=i,OP=0;-2;-1, phương trình mặt phẳng cần tìm : 0x-4-2y+1-1z-2=02y+z=0.

b) Mặt phẳng cần tìm chứa hai vec tơ j=0;1;0, OQ=1;4;-3 nên có vec tơ pháp tuyến là n=j,OQ=-3;0;-1, phương trình mặt phẳng cần tìm : -3x-1+0y-4-1z+3=03x+z=0.

c) Tương tự, mặt phẳng cần tìm chứa hai vec tơ k=0;0;1, OR=3;-4;7 nên có vec tơ pháp tuyến là n=k,OR=4;3;0, phương trình mặt phẳng cần tìm : 4x-3+3y+4+0z-7=04x+3y=0.