Bài 9 trang 81 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Tính khoảng cách từ điểm A2;4;-3 lần lượt đến các mặt phẳng sau :

a) 2x-y+2z-9=0 ;

b) 12x-5z+5=0 ;

c) x=0.


a) P: 2x-y+2z-9=0dA,P=2.2-4+2.-3-922+-12+22=5.

b) Q: 12x-5z+5=0dA,Q=12.2-5.-3+5122+02+-52=4413.

c) R: x=0dA,R=212+02+02=2.