Bài 6 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy viết phương trình mặt phẳng α đi qua điểm M2;-1;2 và song song với mặt phẳng β : 2x-y+3z+4=0.


β có vec tơ pháp tuyến n=2;-1;3.

Vì α//β nên α nhận n=2;-1;3 làm vec tơ pháp tuyến. Phương trình của α : 2x-2-1y+1+3z-2=02x-y+3z-11=0.