Bài 1 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình của mặt phẳng

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

a) Đi qua điểm M1;-2;4 và nhận n=2;3;5 làm vec tơ pháp tuyến ;

b) Đi qua điểm A0;-1;2 và song song với giá của mỗi vec tơ u=3;2;1 và v=-3;0;1 ;

c) Đi qua ba điểm A-3;0;0, B0;-2;0, C0;0;-1.


a) Phương trình mặt phẳng qua M1;-2;4 nhận n=2;3;5 làm vec tơ pháp tuyến : 2x-1+3y+2+5z-4=02x+3y+5z-16=0.

b) Mặt phẳng song song với giá của hai véc tơ u,v có vec tơ pháp tuyến n=u,v=2;-6;6. Do đó phương trình mặt phẳng cần tìm : 2x-0-6y+1+6z-2=0x-3y+3z-9=0.

c) Mặt phẳng đi qua ba điểm A,B,C nên chứa hai vec tơ AB,AC. Do đó có vec tơ pháp tuyến là n=AB,AC

+) AB=3;-2;0AC=3;0;-1n=2;3;6

+) Phương trình mặt phẳng ABC : 2x+3+3y-0+6z-0=02x+3y+6z+6=0.