Bài 1 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình của mặt phẳng

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

a) Đi qua điểm  và nhận  làm vec tơ pháp tuyến ;

b) Đi qua điểm  và song song với giá của mỗi vec tơ  và 

c) Đi qua ba điểm 


a) Phương trình mặt phẳng qua  nhận  làm vec tơ pháp tuyến : 

b) Mặt phẳng song song với giá của hai véc tơ  có vec tơ pháp tuyến . Do đó phương trình mặt phẳng cần tìm : 

c) Mặt phẳng đi qua ba điểm  nên chứa hai vec tơ . Do đó có vec tơ pháp tuyến là 

+) 

+) Phương trình mặt phẳng