Bài 7 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình mặt phẳng  đi qua hai điểm  và vuông góc với mặt phẳng 


  •  đi qua hai điểm  nên chứa vec tơ 
  •  nên song song với giá của vec tơ  (vec tơ pháp tuyến của )
  • Hai vec tơ này không cùng phương nên  có vec tơ pháp tuyến  Phương trình của