Bài 7 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Lập phương trình mặt phẳng α đi qua hai điểm A1;0;1, B5;2;3 và vuông góc với mặt phẳng β: 2x-y+z-7=0.


  • α đi qua hai điểm A,B nên chứa vec tơ AB=4;2;2.
  • α//β nên song song với giá của vec tơ n=2;-1;1 (vec tơ pháp tuyến của β)
  • Hai vec tơ này không cùng phương nên α có vec tơ pháp tuyến n'=AB,n=4;0;-8. Phương trình của α :4x-1+0y-0-8z-1=0x-2z+1=0.