Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

a) Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ Oxy, Oyz, Oxz. 

b) Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm M2;6;-3 và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ.


a) 

+) MpOxy : Đi qua điểm O0;0;0 nhận vec tơ đơn vị  k0;0;1 làm vec tơ pháp tuyến có phương trình 0x-0+0y-0+1z-0=0 hay z=0.

+) Tương tự, mặt phẳng Oyz nhận vec tơ đơn vị i1;0;0 làm vec tơ pháp tuyến có phương trình x=0.

+) MpOxz: y=0.

b) 

+) Mặt phẳng qua M song song với Oxy có vec tơ pháp tuyến là k=0;0;1, phương trình là :0x-2+0y-6+1z--3=0z+3=0.

+) Tương tự, mặt phẳng qua M song song Oyz : x-2=0.

+) Mặt phẳng qua M song song Oxz : y-6=0.