Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

a) Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ  

b) Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm  và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ.


a) 

+) Mp Đi qua điểm  nhận vec tơ đơn vị   làm vec tơ pháp tuyến có phương trình  hay 

+) Tương tự, mặt phẳng nhận vec tơ đơn vị  làm vec tơ pháp tuyến có phương trình 

+) Mp

b) 

+) Mặt phẳng qua  song song với  có vec tơ pháp tuyến là , phương trình là :

+) Tương tự, mặt phẳng qua  song song  : 

+) Mặt phẳng qua  song song