Bài 8 trang 81 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định các giá trụ của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau : 

a) 2x+my+3z-5=0 và nx-8y-6z+2=0 ;

b) 3x-5y+mz-3=0 và 2x+ny-3z+1=0.


a) Xét (P1) : 2x+my+3z-5=0, P2: nx-8y-6z+2=0. Khi đó :

  • P1 có vec tơ pháp tuyến n1=2;m;3 và D1=-5.
  • P2 có vec tơ pháp tuyến là n2=n;-8;-6 và D2=2.

Để P1//P2 ta có : n1=kn2D1kD22=knm=k-83=k-6-5k.2k=-12n=-4m=4.

b) Tương tự ta có : n1=kn2D1kD23=k.2-5=k.nm=k-3-3k.1k=32n=-103m=-92.