Bài 4 trang 90 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau

d: x=1+aty=tz=-1+2t       và     x=1-t'y=2+2t'z=3-t'.


+) Để d cắt d' thì hệ phương trình 1+at=1-t't=2+2t'-1+2t=3-t'1 có nghiệm duy nhất.

1at+t'=0t-2t'=22t+t'=4at+t'=0t=2t'=0. Để hệ có nghiệm duy nhất thì a.2+0=0a=0.