Bài 1 trang 89 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm M5;4;1 và có vec tơ chỉ phương a=2;-3;1 ;

b) d đi qua điểm A2;-1;3 và vuông góc với mặt phẳng α có phương trình x+y-z+5=0 ;

c) d đi qua điểm B2;0;-3 và song song với đường thẳng :x=1+2ty=-3+3tz=4t;

d) d đi qua hai điểm P1;2;3, Q5;4;4.


a) Phương trình tham số của d :x=5+2ty=4-3tz=1+t, t.

b) dα nên nhận vec tơ pháp tuyến n=1;1;-1 làm vec tơ chỉ phương. Vậy phương trình tham số của d: x=2+ty=-1+tz=3-t, t.

c) d// nên nhận vec tơ chỉ phương u=2;3;4 của  làm vec tơ chỉ phương. Phương trình tham số của d: x=2+2ty=3tz=-3+4t, t.

d) d đi qua hai điểm P,Q nên có vec tơ chỉ phương là PQ=4;2;1. Phương trình tham số của d: x=1+4ty=2+2tz=3+t, t hoc  x=5+4ty=4+2tz=4+t, t