Câu 1, phần luyện tập, trang 100, sgk Ngữ Văn 12

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn một bài thơ của Tố Hữu mà anh chị yêu thích nhất. Phân tích cả bài hoặc một đoạn của bài thơ đó


Học sinh chọn bài thơ mà mình thích. Lưu ý khi phân tích đoạn thơ, bài thơ cần kết hợp khéo léo giữa nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. Đánh giá được vai trò ý nghĩa của bài thơ Tố Hữu trong nền văn học nước nhà