Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.


- Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật.