Câu 11 Trang 95 SGK Hình học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 11. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. x2+2y24x8y+1=0

B.4x2+y210x6y2=0

C.x2+y22x8y+20=0

D. x2+y24x+6y12=0.


Để phương trình có dạng : x2+y22ax2by+c=0 là phương trình của một đường tròn thì điều kiện : a2+b2c>0

_ Phương trình x2+y22x8y+20=0 không phải là phương trình của một  đường tròn vì:

 a2+b2c=1+1620=3<0

_ Phương trình 4x2+y210x6y2=0 và x2+2y24x8y+1=0 không  thuộc dạng :

x2+y22ax2by+c=0 nên không phải là phương trình của đường tròn.

_ Phương trình x2+y24x+6y12=0 là phương trình đường tròn  a2+b2c=4+9+12=25>0.

Vậy chọn D.