Câu 9 Trang 93 SGK Hình học 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 9. Cho elip (E)=x216+y29=1 . Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.
 


Phương trình chính tắc của Elip (E)=x216+y29=1 có dạng là:

               x2a2+y2b2=1

Ta có:

a2=16b2=9a=4b=3

c=a2b2=7

_ Tọa độ các đỉnh A1(4;0),A2(4;0),B1(0;3) và B2(0;3)

_ Tọa độ các tiêu điểm F1(7;0) và F2(7;0).