Bài 1 trang 39 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng P. Từ những điểm M thuộc đường tròn này ta kẻ những đương thẳng vuông góc với P. Chứng minh rằng những đường thẳng như vậy nằm trên một mặt trị tròn xoay. Hãy xác định trục và bán kính của mặt trụ đó.


                             

Xét đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng P tại O. Gọi d là đường thẳng đi qua M thuộc đường tròn và vuông góc với mặt phẳng P. Quay mặt phẳng xác định bởi  và d xung quanh  thì đường thẳng d vạch nên một mặt trụ tròn xoay, mặt trụ này chứa tất cả các đường thẳng đi qua M thuộc đường tròn và vuông góc P. Trục của mặt trụ là  bán kính r.